foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

Uwaga!

Rodzice mogą pobrać potrzebne podręczniki korzystając z linków zamieszczonych pod tym adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

 

 

Na podstawie § 11a ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  20 marca  2020 r.  w sprawie  szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym.

W związku z powyższym, aby potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka w placówce należy w terminie zgodnym z harmonogramem przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego przez rodziców potwierdzenia  woli przyjęcia dziecka do placówki w formie elektronicznej na mail placówki lub przez e-PUAP, a o fakcie tym powiadomić placówkę.

LISTA dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej zostanie ogłoszona w dniu 24 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00 w siedzibach placówek oraz na ich stronach internetowych, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, na podstawie § 11b. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530); "

 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

 

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do placówki, to rodzic w terminie od 15 kwietnia 2020 r. (po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do placówki) do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 musi udać się do tej placówki, aby potwierdzić wolę przyjęcia w niej dziecka (pisemnie potwierdzoną). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do placówki.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej