foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

 

    HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2019-2020

 

Ogłoszenie naboru z podaniem terminu: do 20 maja 2019 r.

Powołanie komisji:                                   do 20 maja 2019 r.

Składanie wniosków:                                od 20 maja 2019 r. do 12. 06.2019 r.

Termin posiedzenia komisji:                     13-14 czerwca 2019 r.

Ogłoszenioe wyników naboru:                 17 czerwca 2019 r.

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

  1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie.
  2. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego w miesiącach V – VI w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  3. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
  4. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane dzieci z klas najmłodszych, w tym w szczególności dzieci:

- których oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują  zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu ) ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres jest zawarta umowa o pracę,

- mieszkające poza obwodem szkoły w znacznej odległości i oczekujące na środek komunikacji podmiejskiej,

- wychowywane samotnie przez jedno z rodziców (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub wyrokami sądu)

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
  2. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do ostatniego dnia roku szkolnego.
  3. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników zrezygnuje.
  4. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły; podany on jest do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  5. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY należy składać w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania                                                                          

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

     Personel świetlicy składa się z trzech nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do tego typu pracy.

Sala świetlicy wyposażona jest w wiele środków (zabawki, gry, puzzle, telewizor, magnetowid, magnetofon, komputer, odtwarzacz CD, przybory i narzędzia do pracy plastycznej), które pozwalają na prowadzenie różnorakich i różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu.

     Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone wg tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów. Obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, regionie i ojczyźnie. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

     Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają naszym dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań i talentów.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej

7.00- 8.00 - Schodzenie się dzieci, zajęcia według indywidualnych zainteresowań.

8.00-10.00 - Korekta zadań domowych. Zajęcia czytelnicze, zorganizowane i swobodne zajęcia w grupach lub indywidualne.

10.00 - 11.30 - Zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematem miesiąca (żywego słowa, plastyczne, praktyczne, muzyczne, konkursy).

11.30 - 12.30 - Przygotowanie do obiadu ( dla II zmiany), obiad. Gry i zabawy ruchowe

12.30 - 13.30 - Czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu (dla I zmiany), obiad, odpoczynek po obiedzie.

13.30 - 14.30  - Zajęcia czytelnicze, gry dydaktyczne, zajęcia tematyczne. 

14.30 - 15.30 -  Odrabianie zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy./ Zabawy indywidualne i w grupach, zajęcia ruchowe.

15.30 - 17.00 - Rozchodzenie się dzieci, zajęcia wg indywidualnych zainteresowań.

 

 

Rozkład godzin wychowawców świetlicy

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Anna Gatelis

12.00 - 17.00

9.00 – 15.00

7.00-12.00

 

12.00 – 17.00

 

7.00 – 12.00

LUB

12.00 – 17.00

 

         

Paulina Wilk

7.00 – 12.00

12.00 - 17.00

9.00 – 15.00

7.00-12.00

10.00-15.00

 

Plan pracy świetlicy

 

Regulamin Świetlicy

przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Malborku

 

1.        Świetlica jest pozalekcyjna formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowana opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijanie własnych zainteresowań.

2.        Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I – III a także inni uczniowie klas starszych za zgodą dyrektora szkoły.

3.        Do zadań w świetlicy należy w szczególności:

-          sprawowanie opieki nad przebywającymi w świetlicy  dziećmi,

-          organizowanie zajęć zgodnie z planem pracy świetlicy,

-          współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo ,

-          sprawowanie kontroli nad żywieniem dzieci podczas posiłku dzieci,

-          organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

-          odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

-          stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozgrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

-          upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

Oprócz zadań wymienionych świetlica może organizować:

-          zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

-          imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).

4.        Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących maksymalnie 25 uczniów.

5.        Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godz. 700 – 1700, w pozostałe od 700 – 1600

6.        Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest zakwalifikowanie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

7.        Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy(aktualizowanie nr tel. adresu itp.)

8.        Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy:

a). uczestnik ma prawo:

-          do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

-          do korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,

-          do korzystania z organizowanych form dożywiania;

          b). obowiązkami uczestnika są:

-          udział w zajęciach,

-          przestrzeganie regulaminu świetlicy,

-          dbałość o wygląd i wystrój świetlicy,

-          poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy,

-          kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie posiłków.

 

9.        Odpowiedzialność wychowawcy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy.

10.     Wyjście ucznia do domu może nastąpić w następujących przypadkach:

                - osobistego odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów

               

- na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów wskazującej osobę upoważnioną do odbioru ucznia danego dnia (rodzeństwo od ukończenia 10 lat)

-  na podstawie pisemnej deklaracji o możliwości samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu, z określeniem godziny wyjścia

11.     Rodzice ucznia powinni złożyć pisemną dyspozycję dotyczącą postępowania w razie pozostania dziecka po godzinach pracy świetlicy.

12.      W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy, dla którego rodzic nie złożył dyspozycji, oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

13.     Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzuch itp.) nie powinno przebywać w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.

14.     Doraźne przebywanie dzieci w świetlicy, w razie sytuacji losowych, należy uzgadniać z wychowawcami świetlicy i tylko na mocy tego uzgodnienia dzieci mogą zostać w świetlicy.

15.     Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone przez dzieci (telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.)

16.     W przypadku, gdy zachowanie  dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym),a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicy może zostać zawieszona na czas określony bądź nieokreślony. Decyzję ta podejmują wychowawcy świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły.

17.     Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy, który musi być zgodny z rocznym planem pracy Szkoły. Roczny plan pracy świetlicy opracowany przez nauczycieli wychowawców zatwierdza dyrektor szkoły.

18.     Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku kompletu materiałów plastycznych itp.

19.     Dokumentacja świetlicy:

-          roczny plan pracy,

-          dzienniki zajęć,

-          karty zgłoszeń dzieci,

-          regulamin świetlicy,

-          ramowy rozkład dnia,

-          tygodniowy rozkład zajęć.

 

20.     W razie nieusprawiedliwionej nieobecności ciągłej, dłuższej niż dwa tygodnie dziecko będzie skreślone z listy uczniów uczęszczających do świetlicy, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów.