foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

 

Rekrutacja do klasy zerowej

 

 

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) Burmistrz Miasta Malborka do końca stycznia br. określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziału dwujęzycznego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

W powyższym terminie Burmistrz Miasta Malborka podał do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Poniżej linki do obowiązujących w powyższym zakresie uchwał i zarządzeń.

http://bip.malbork.pl/a,21333,uchwala-nr-xxx3152017-rady-miasta-malborka-z-dnia-30-marca-2017-r.html

http://bip.malbork.pl/a,21334,uchwala-nr-xxx3162017-rady-miasta-malborka-z-dnia-30-marca-2017-r.html

http://bip.malbork.pl/a,23420,uchwala-nr-xi1012019-rady-miasta-malborka-z-dnia-17062019r.html

http://bip.malbork.pl/a,23419,uchwala-nr-xi1002019-rady-miasta-malborka-z-dnia-17062019r.html

http://bip.malbork.pl/a,24058,zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania.html

http://bip.malbork.pl/a,24059,zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania.html

http://bip.malbork.pl/a,24060,zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania.html

http://bip.malbork.pl/a,24061,zarzadzenie-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-kryteriow-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-re.html

 

Jednocześnie w załączeniu przekazuję szczegółowe zasady naborów do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

W najbliższym czasie prześlę Państwu również wzory dokumentów do ewentualnego wykorzystania podczas rekrutacji.

Ważne: Jeżeli dziecko spoza obwodu danej szkoły podstawowej zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w tej szkole, to może ono być przyjęte do klasy I tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - stanowi o tym art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Jeżeli jednak ww. oddział przedszkolny został dziecku wskazany przez Burmistrza Miasta Malborka jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, to zgodnie z art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców dziecko jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku (podpisanego przez oboje rodziców) o kontynuację edukacji w klasie I w terminie do dnia 9 marca 2020 r..

Wskazanie miejsca dotyczy roku szkolnego 2019/2020, w którym Burmistrz Miasta Malborka pisemnie wskazał rodzicom inny oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, która mogła przyjąć dziecko. Taka sytuacja występuje wyłącznie w Szkole Podstawowej Nr 8 w Malborku.

 

Pliki do pobrania:

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, na rok szkolny 2020/2021

 

Zgłoszenie do szkoły obwodowej na rok szkolny  2020/2021

 

Wniosek o kontynuowanie edukacji w klasie pierwszej

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2020/2021

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 

 

Uwaga!

Rekrutacja do świetlicy szkolnej 

na rok szk. 2020/21

 

Informujemy, że od dnia 2 lipca 2020r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do świetlicy szkolnej na rok szk. 2020/21.

Termin składania kart zgłoszeń:

od 2 lipca do 21 sierpnia 2020r.

 

Przypominamy, że kartę należy składać co roku.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić,   podpisać  przez  oboje  rodziców/opiekunów 

i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres zawarta jest umowa o pracę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy o wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 

                                                                                                  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

  1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie.
  2. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego w miesiącach V – VI w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  3. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
  4. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane dzieci z klas najmłodszych, w tym w szczególności dzieci:

- których oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują  zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu ) ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres jest zawarta umowa o pracę,

- mieszkające poza obwodem szkoły w znacznej odległości i dowożone przez rodziców,

- wychowywane samotnie przez jedno z rodziców (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub wyrokami sądu)

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
  2. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do ostatniego dnia roku szkolnego.
  3. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników zrezygnuje.
  4. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły; podany on jest do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  5. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY należy składać w świetlicy lub sekretariacie szkoły.
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK 2020-2021

 

Ogłoszenie naboru z podaniem terminu: do 1.07.2020r.

Powołanie komisji: do 2.07.2020r.

Składanie wniosków: od 2.07. do 21.08.2020r.

Termin posiedzenia komisji: 24.08. – 26.08.2020r.

Ogłoszenie wyników wyboru: 28.08.2020r.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania