foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

Wyprawka dla ucznia klasy 0

 

Do pobrania

 

 

Uwaga!

Rekrutacja do świetlicy szkolnej 

na rok szk. 2020/21

 

Informujemy, że od dnia 2 lipca 2020r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do świetlicy szkolnej na rok szk. 2020/21.

Termin składania kart zgłoszeń:

od 2 lipca do 21 sierpnia 2020r.

 

Przypominamy, że kartę należy składać co roku.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić,   podpisać  przez  oboje  rodziców/opiekunów 

i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres zawarta jest umowa o pracę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy o wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 

                                                                                                  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8

 

 

 

 1.  

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK 2020-2021

 

Ogłoszenie naboru z podaniem terminu: do 1.07.2020r.

Powołanie komisji: do 2.07.2020r.

Składanie wniosków: od 2.07. do 21.08.2020r.

Termin posiedzenia komisji: 24.08. – 26.08.2020r.

Ogłoszenie wyników wyboru: 28.08.2020r.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania      

KOMUNIKAT
 
W związku z zaistniałą sytuacją informuję, iż opłaty za niewykorzystane obiady, za które
 
Państwo zapłacili marcu 2020r., można będzie wykorzystać w miesiącu wrześniu 2020r.
 
Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku

z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej(Dz. U. z 2013 r., poz. 512) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

§ 2

 1. Egzamin teoretyczny na kartę rowerową w formie testu jednokrotnego wyboru odbędzie się dnia: 30 czerwca 2020 r. w siedzibie szkoły.

Chętni składają ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ w sekretariacie szkoły do dnia 24.06.2020 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany po ustaleniu listy zdających tj.

25. 06.2020 r. przez e-dziennik i poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły .

 1. Czas trwania egzaminu teoretycznego: 35 minut, ilość pytań : 20.
 2.  Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest udzielenie  80% poprawnych odpowiedzi (16).
 3. Termin egzaminu poprawkowego z części teoretycznej: 27 sierpnia 2020 r. (godzina zostanie podana w dniu 30.06.2020.)

 

§ 3

 1. Egzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się na boisku szkolnym w dniu:

1 lipca 2020 r.  o godzinie: 10.00. 

 1. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku  egzaminu praktycznego jest wykonanie poprawnie 90% manewrów i czynności  i nie stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.
 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

·przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,

·jazda do przodu po prostej i po łukach,

·jazda po łukach (slalom),

·hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu,

·jazda po „tarce”,

·jazda z przewożeniem jednorącz przedmiotu,

·prawidłowe wykonywanie manewru na drodze:  skręt  w lewo na drodze dwukierunkowej,

·prawidłowe wykonywanie manewru na drodze: skręt  w lewo na drodze jednokierunkowej,

·prawidłowe wykonywanie manewru: włączanie się do ruchu.

 

 1. Uczeń ma prawo wykonać 2 próby podczas egzaminu.
 2. Uczeń  przystępuje do egzaminu praktycznego we własnym kasku i na własnym rowerze wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym. Obowiązuje reżim sanitarny i środki ochrony osobistej.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego z części praktycznej: 28 sierpnia 2020 r. (godzina zostanie podana w dniu 01.07.2020.)

§ 4

Przed egzaminem (do dnia 24 czerwca 2020 r.) uczeń składa w sekretariacie ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA… wypisany czytelnie, wielkimi literami ze zgodą rodziców /prawnych opiekunów (do pobrania z e- strony szkoły lub z  sekretariatu), z załączonym aktualnym  zdjęciem legitymacyjnym (podpisanym z tyłu).

§ 5

Pozytywny wynik egzaminu nie jest równoznaczny z posiadaniem przez ucznia uprawnień do jazdy rowerem po drodze publicznej. Uczeń nabywa takie uprawnienie po wydaniu karty rowerowej przez Dyrektora Szkoły.

§ 6

Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku

Olga Loroch

 

Malbork, 19.06.2020

 

Arkusz zaliczeń:  http://www.nasza.szkola.pl/assets/karta_zaliczen.pdf

Komunikat do rodziców/uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku dotyczący zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej w roku 2019/2020.

 

Wszystkie wypożyczone z biblioteki szkolnej podręczniki i książki należy spakować do jednej reklamówki lub worka i na zewnątrz umieścić opis:

 Imię i nazwisko ucznia, klasa.

Zwrot wszystkich wypożyczonych z biblioteki szkolnej podręczników i książek odbędzie się przy wejściu do sali gimnastycznej od strony boiska wg podanego  poniżej harmonogramu:

 

Klasa

Data

Nr ucznia w dzienniku

Godzina

8a

19 czerwca

Od 1 do 10

8.30 – 9.00

Od 11 …

9.00 – 9.30

8b

19 czerwca

Od 1 do 10

9.30 – 10.00

Od 11 …

10.00 – 10.30

8c

19 czerwca

Od 1 do 10

10.30 – 11.00

Od 11…

11.00 – 11.30

1a

22 czerwca

Od 1 do 10

8.30 – 9.00

Od 11 …

9.00 – 9.30

1b

22 czerwca

Od 1 do 12

9.30 – 10.00

Od 13…

10.00 – 10.30

2a

22 czerwca

Od 1 do 11

10.30 – 11.00

Od 12…

11.00 – 11.30

2b

22 czerwca

Od 1 do 12

11.30 – 12.00

Od 13…

12.00 – 12.30

3a

23 czerwca

Od 1 do 12

8.30 – 9.00

Od 13…

9.00 – 9.30

3b

23 czerwca

Od 1 do 12

9.30 – 10.00

Od 13 do…

10.00 – 10.30

4a

23 czerwca

Od 1 do 7

10.30 – 10.50

Od 8…

10.50 – 11.10

4b

23 czerwca

Od 1 do 7

11.10 – 11.30

Od 8…

11.30 – 11.50

5a

23 czerwca

Od 1 do 14

11.50 – 12.20

Od 15…

12.20 – 12.50

5b

23 czerwca

Od 1 do 14

12.50 – 13.20

Od 15 …

13.20 – 13.50

5c

24 czerwca

Od 1 do 13

8.30 – 9.00

Od 14 …

9.00 – 9.30

5d

24 czerwca

Od 1 do 15

9.30 – 10.00

Od 16 …

10.00 – 10.30

6a

24 czerwca

Od 1 do 13

10.30 – 11.00

Od 14 …

11.00 – 11.30

6b

24 czerwca

Od 1 do 13

11.30 – 12.00

Od 14 …

12.00 - 12.30

6c

24 czerwca

Od 1 do 13

12.30 – 13.00

Od 14 …

13.00 – 13.30

7a

25 czerwca

Od 1 do 13

8.30 – 9.00

Od 14 …

9.00 – 9.30

7b

25 czerwca

Od 1 do 13

9.30 – 10.00

Od 14 …

10.00 – 10.30

 

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów i godzin oraz zachowanie bezpiecznego odstępu (2 m) podczas oczekiwania w kolejce.